Školení řidičů referentů – do 3,5 t (řízení v pracovněprávním vztahu)

Dle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce) §103 odstavce 2 je zaměstnavatel povinen „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“

Dále dle §103 odstavce 3 téhož zákona je zaměstnavatel povinen „určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.“

Autoškola Černý, s.r.o Vám nabízí provedení školení Vašich zaměstnanců, kteří mají řízení vozidla jako náplň své práce. Četnost školení je určena zaměstnavatelem, zpravidla to bývá každé 2 roky.

Naši lektoři provedou Vaše zaměstnance následujícími tématy:

 • Zvláštní právní úprava a požadavky BOZP při řízení vozidel na pracovních cestách
 • Kontrola vozidla a nastavení ovládacích prvků před jízdou
 • Pravidla – novinky, změny, které se udály za poslední roky, a vybraná problematická ustanovení
 • Cesty do zahraničí
 • Řešení dopravních nehod
 • Porušení předpisů a následky
 • Zásady bezpečné jízdy
 • Bezpečnost ve vybraných situacích
 • Mikrospánek
 • Defenzivní jízda
 • Chyby z praxe

Školení probíhají v průběhu celého roku, v případě zájmu o školení nás kontaktujte:

 

Vstupní školení řidičů profesionálů nad 3,5 t (vstupní školení 140 hodin)

Absolvovali jste kurz autoškoly na skupiny C (nákladní auto), D (autobus) a chcete se živit prací řidiče?

Přijmuli jste do pracovního poměru zaměstnance s řidičským průkazem skupiny C, D a doposud neabsolvoval vstupní školení řidičů?

Dle zákona 247/2000 Sb. (Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) §47 odstavce 1 je řidič povinen absolvovat vstupní školení:

Autoškola Černý, s.r.o Vám nabízí školení pro získání profesního osvědčení. V rámci výuky a výcviku Vás naši lektoři seznámí s následujícími tématy:

 • Režim řidiče, dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky
 • Evropské dohody – Práce osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
 • Povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
 • Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • Dohodu o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 • Silniční zákon 111/1994 Sb., sankce vyplývající z tohoto zákona
 • Dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
 • Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy
 • Bezpečnost a ekologie provozu
  • Naložení a složení nákladu s ohledem na různé typy nákladu, jako jsou sypké nebo tekuté materiály, kontejnery
  • Upevnění břemen a nákladu
  • Předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené vzdálenosti od ostatních vozidel a využívání hybnosti vozidla
  • Předvídání a hodnocení rizik v silničním provozu za různých stavů vozovky, dopravních a povětrnostních podmínek
 • A další témata daná vzdělávacím plánem

Aktuální školení a informace naleznete v sekci:

 

Pravidelné školení řidičů profesionálů nad 3,5 t (pravidelné školení 7 hodin)

Autoškola Černý, s.r.o. Vám nabízí pravidelné školení profesionálních řidičů v rozsahu 7 hodin ročně. Náš tým lektorů Vás v roce 2021 seznámí s těmito tématy a novinkami:

 • Základní požadavky BOZP při řízení vozidel na pracovních cestách
 • Režim řidiče, dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky
 • Změny vyplývající ze zákona 115/2020 Sb. ze dne 4.3.2020
  • Změna zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb.
  • Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
 • Změny vyplývající ze zákona 337/2020 Sb. ze dne 23.6.2020
  • Změna zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb.
  • Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb.
  • Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
  • Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.
 • Upevnění břemen a nákladu
 • Zákon 361/2000 Sb. problematické pasáže, sankce
 • Praktická část školení
  • Obsluha analogového a digitálního tachografu
  • Vyplnění mezinárodního nákladního listu CMR

Aktuální školení a informace naleznete v sekci Aktuality, případně nás kontaktujte:

 

POVEZ II – Odborné vzdělávání zaměstnanců

V současné době jsou realizovány pouze individuální rekvalifikační kurzy a kurzy, které je možné ve spoulupráci se zaměstnavateli nebo potencionálními zaměstnavateli hradit z programu POVEZ II.
Pro více informací nás kontaktujte: